KOOP JE TICKETS VOOR DE 2E SB32 HYROX RACE 14 SEPTEMBER 2024!

algemene voorwaarden

Artikel 1: De overeenkomst
De Ondernemer: Sport Boutique 32 , gevestigd aan de Handelsweg 32, 3291 CB te Strijen die overeenkomst sluit betreffende sportieve / fitness activiteiten en / of op gebied van (voedings)adviezen. Sport Boutique 32 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83426361. Btw-identificatienummer NL003817170 B33 .
De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot sportieve/fitnessactiviteiten en of (voedings)adviezen.
Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van sport/fitness en of (voedings)adviezen.

1.1 De overeenkomst komt tot stand door akkoord middels het elektronische inschrijfformulier aan Sport Boutique 32 en is strikt persoonlijk.
1.2 Deelname van de lessen is volledig voor eigen risico van de deelnemer. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
1.3 Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten voorafgaand aan de lessen te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Sport Boutique 32.
Indien Sport Boutique 32 het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen. Dient de klant dit te doen.
1.4 Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
1.5 Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de sportfaciliteiten
1.6 Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten de Hoeksche Waard. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd.


Artikel 2: Betaling
2.1 De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand te betalen middels een automatische incasso voor aanvang van de les bij Sport Boutique 32
2.2 Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Sport Boutique 32 het recht om de deelnemer de invorderings- en incassokosten te verhalen. Voorkeur heeft het om de directie te contracteren voor een betalingsherinnering.
2.3 Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
2.4 Bij een maandabonnement dient het verschuldigde bedrag in één keer te worden geïncasseerd.

Artikel 3: Uitsluiting
3.1 Sport Boutique 32 heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3.2 Sport Boutique 32 heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 4: Gemiste lessen
4.1 Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald binnen 8 weken nadat de gemiste les heeft plaatsgevonden.
4.2 Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
4.3 Bij ziekte of langdurige blessures kunt u contact opnemen met Sport Boutique 32. In overleg met de directie wordt een bevriezing van het lidmaatschap voorgesteld. De overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.


Artikel 5: Annulering door Sport Boutique 32.
5.1 Sport Boutique 32 heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of lesactiviteiten te wijzigen.
5.2 Sport Boutique 32 heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.
5.3 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Sport Boutique 32 is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is.
5.4 Vakanties van de (personal-) trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is.
5.5 Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.


Artikel 6: Wijzigingen
6.1 Sport Boutique 32 behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

Artikel 7: Verplichtingen Sport Boutique 32
7.1 Sport Boutique 32 staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst Personal Training.
7.2 Sport Boutique 32 staat ervoor in over de kennis en opleidingen te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
7.3 Op Sport Boutique 32 rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Sport Boutique 32. Sport Boutique 32 voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Sport Boutique 32 niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.


Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Sport Boutique 32 verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
8.2 Sport Boutique 32 is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.
8.3 Sport Boutique 32 is tegenover u aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de met u gesloten overeenkomst. De aansprakelijkheid van Sport Boutique 32 is gemaximeerd tot een bedrag van 2.500.000,00 Euro waarvoor Sport Boutique 32 maximaal aanspraak kan maken op een uitkering van de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zaak en / of personenschade.

8.4 U bent tegenover Sport Boutique 32 aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en het niet nakomen van uw verplichtingen uit de Overeenkomst en / of Personal Training en voor schade die voor rekening en risico van u komt.
8.5 Voor elke door Sport Boutique 32 aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Sport Boutique 32 kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten.
8.6 Sport Boutique 32 is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.
8.7 Sport Boutique 32 is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Sport Boutique 32 wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Sport Boutique 32 aanbiedt.
8.8 Sport Boutique 32 is wel aansprakelijk wanneer Sport Boutique 32 op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient Sport Boutique 32 te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.


Artikel 9: Toepasselijkheid en geschillen
9.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Sport Boutique 32 betreffende deelname aan de lessen of houden van cursussen, (personal-)trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel van advisering in de ruimste zin van het woord.
9.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Sport Boutique 32.
9.3 Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van de omgeving van de vestiging van Sport Boutique 32 behoudens hogere voorziening.
9.4 Bij gevallen waarin het algemene reglement niet voorziet beslist Sport Boutique 32.
9.5 In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.
Artikel 10: Opzegtermijn
10.1 Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand ** na het in acht nemen van de minimale periode genoemd in artikel 9.3. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per e-mail.
Sport Boutique 32 stuur u (binnen een week) een bevestiging met de einddatum van het lidmaatschap. Neem contact op met Sport Boutique 32 wanneer u geen ontvangstbevestiging heeft gehad.
(** met kalendermaand wordt bedoeld een volledige maaand. Voorbeeld bij uitschrijving per 5 september dan is de eerstvolgende kalendermaand oktober en is de einddatum dus 1 november.)
10.2 Na einddatum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.
10.3 De duur van een lidmaatschap is minimaal 3 kalendermaanden.

Artikel 11: Prijs en prijswijzigingen
11.1 Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
11.2 Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
11.3 Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
11.4 De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 10.3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 10.3.

Artikel 12: Klachten
12.1 In geval van klachten m.b.t. Sport Boutique 32 dient de deelnemer zich primair altijd te wenden tot Sport Boutique 32.
12.2 De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en hiernaar te handelen. De klanten van Sport Boutique 32 hebben allemaal hun eigen doelstelling met welke ze komen om te bewegen of te onthaasten.

Artikel 13: Huisregels
13.1 Om het bezoek voor een ieder plezierig te maken heeft Sport Boutique 32 een aantal huisregels opgesteld. U wordt geacht deze huisregels te kennen en toe te passen. De huisregels worden bij inschrijving in de bijlage vermeld en bij elk evenement vermeld.


Artikel 14: Intellectueel eigendom
14.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Sport Boutique 32 voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Sport Boutique 32. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Sport Boutique 32. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Sport Boutique 32 zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Sport Boutique 32 ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Sport Boutique 32 zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.


Artikel 15: Tot slot
15.1 Door inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van Sport Boutique 32 te accepteren.
15.2 Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Sport Boutique 32 en de deelnemer.
15.3 Deze versie van de algemene voorwaarden vervangt alle eventueel voorgaande.
15.4 Indien vast komt te staan dat op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe. De al dan niet ongeldigheid van een (specifieke) bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Huisreglement

Artikel 13: Huisregels
13.1 Kom op tijd.
13.2 Heb verantwoordelijkheid voor eigen lichaam en werk binnen eigen grenzen. Met betrekking tot blessures of andere lichamelijke klachten, raadpleeg behandelend arts voor wat wel en niet mag. Een training is intensief en blessuregevoelig. Consumenten dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan trainingsdeelname, is het raadzaam om eerst advies in te winnen bij een arts.
13.3 De indoor ruimtes betreden met schone schoenen. Trainer kan u verzoeken uw schoenen te reinigen voordat u deel gaat nemen aan de les. Geluid uit van uw mobiele telefoon.
13.4 Wij raden u aan waardevolle spullen thuis te laten.
13.5 Het meenemen van dranken naar de zaal is alleen toegestaan in afsluitbare bidon of bidonfles.
13.6 Het is niet toegestaan te roken, alcohol en/of drugs te gebruiken binnen Sport Boutique 32. Ook deelname aan de lessen onder invloed van alcohol of drugs, medicijnen en als doping aangeduide middelen is niet toegestaan.
13.7 De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
13.8 De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.
13.9 De Consument verklaard dat hij/zij voor trainingen een eigen risico verzekering heeft afgesloten of af zal sluiten. Of dat hij/zij zodanig genoegzaam verzekerd is voor een eventueel ongeval (inzake materiële, lichamelijke of geestelijke schade).
13.10 Sport Boutique 32 is niet aansprakelijk voor eventuele in of na de les opgedane schade, letsel, diefstal, alles in de ruimste zin van het woord en ook waarin deze tekst niet voorziet.
13.11 Sport Boutique 32 is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sport Boutique 32 gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.